Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.
Khuyết Danh